Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

A MAGYAR ÉLETMÓD ORVOSTANI TÁRSASÁG EGYESÜLET ÁLTAL A WWW.MOZGASRECEPTRE.HU HONLAPON FOLYTATOTT ADATKEZELÉS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Budapest, 2024. február 5. jóváhagyta: dr. Babai László

Az Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) célja a Magyar Életmód Orvostan Társaság Egyesület és által működtetett www.mozgasreceptre.hu honlap (a továbbiakban: honlap) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével annak érdekében, hogy biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1. Fogalmak

Az alábbi fogalmak adott esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénytől (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendeletétől (a továbbiakban: GDPR) eltérő módon, de egyébként azzal összhangban kerültek rögzítésre, az alábbiak szerint:

Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ (például név, lakcím, elérhetőségi adatok, béradatok, érdeklődési kör stb.). „Azonosítható” az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet (például adatgyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés).

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Jelen Szabályzat értelmében adatkezelőnek minősül az Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesület (a továbbiakban: ÉMOT), valamint olyan állami, önkormányzati vagy cégjogi konstrukció, amellyel az ÉMOT személyes adatok kezelését érintő jogviszonyba lép.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2. Az adatkezelő adatai

Név: Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesület

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.

Postacím: 1015 Budapest, Ostrom u. 16.

Képviseli: Dr. Babai László, elnök

E-mail: info@emot.hu

A honlap címe, amelyen megvalósulnak a jelen tájékoztató szerinti adatkezelések: www.mozgasreceptre.hu

2.1. Az adatkezelésre jogosultak köre

Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, akik munkakörüknél fogva felelősek az Adatkezelő szerződéses és törvényes kötelezettségei teljesítésének elősegítéséért, valamint titoktartási kötelezettséget vállaltak és a GDPR rendelkezéseiről megfelelő tájékoztatást kaptak. Az adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek számára nem adja ki.

Emellett az Adatkezelő – szerződéses és törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez – igénybe vehet harmadik személy szolgáltatókat, akiket úgyszintén titoktartási kötelezettség terhel, kötelesek továbbá a GDPR rendelkezéseinek maradéktalan betartására.

2.2. A kezelt személyes adatok köre

A honlap adatbázisa az Érintett adatait a szolgáltatás (felhasználói azonosítás, hírlevélküldés) teljesítése érdekében tárolja, azokat azonban az adatkezelő továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra - az Érintett kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

A honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül megküldésre az Érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

2.3. Az adatkezelés jogalapja, módja, célja

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a regisztráció, illetve a hírlevélküldésre történő feliratkozás során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a honlap használatával, a feliratkozással, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Érintettnek minősülnek a honlap felhasználói, függetlenül attól, hogy jogi személy képviseletében lépnek-e fel. Ez alapján megilletik őket az GDPR-ben, valamint az Infotv.-ben rögzített érintetti jogok.

Az adatkezelés célja a honlap felhasználói számára:

 • felhasználói regisztrációk rögzítése, tárolása;
 • hírlevelek küldése.

3. Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy biztosítsa az ÉMOT mint adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint tájékoztassa az érintetteket az adatkezelésekkel összefüggő valamennyi releváns körülményről.

A jelen tájékoztató kiterjed az Adatkezelőnél, valamint a vele szerződéses kapcsolatban állóknál, illetve együttműködésben lévőknél a honlap működtetésével összefüggésben kezelt valamennyi személyes, különleges és közérdekű adatra, a velük végzett adatkezelési műveletek teljes körére keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

4. Az Adatvédelmi tájékoztató jogszabályi háttere

Az adatokat Adatkezelő saját belső adatvédelmi szabályzatával, valamint az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli, illetve védelmükről gondoskodik:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR),
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

5. Az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

 • Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat adatkezelő nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak pontosnak, teljesnek kell lenniük, és az adatkezelés során – szükség esetén – biztosítani kell naprakészségüket is.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatokat törölni kell.
 • Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve). Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

6. Adatkezelések

Jelen tájékoztató az Adatkezelő adatkezelésről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) vonatkozó állásfoglalásainak megfelelően:

6.1. regisztráció során megvalósuló adatkezelések

A regisztrációs ív alapján az érintettektől azok az adatok kerülnek bekérésre, amelyekkel az Adatkezelőnek tisztában kell lennie a tevékenysége folytatása során. Az érintetteknek módjukban áll adatkezelésenként nyilatkozni arról, hogy hozzájárulnak, hogy adatkezelő az adataikat megismerje, eltárolja, kezelje, továbbítsa és azok alapján felvegye az érintettekkel a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja, hogy felhasználói fiók létrehozásával lehetővé tegye a honlap használatát (a funkciójának megfelelően). Az adatkezelés célja továbbá kapcsolattartás, hírlevelek küldése, illetve egyes adatokra statisztika készítése érdekében van szükség.

Felhasználói fiók törlése esetén a fiókhoz tartozó valamennyi személyes adat végleges törlésre kerül a szerverről.

Regisztráció útján megvalósuló adatkezelések:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Kereszt– és

vezetéknév

Felhasználói fiók

létrehozása

Az érintett

hozzájárulása

Közvetlenül az

érintettől felvett

A feliratkozástól az

érintett kérésére történő

törlésig vagy a

felhasználói fiók törléséig

Telefonszám,

E-mail cím

Felhasználói fiók

létrehozása

Az érintett

hozzájárulása

Közvetlenül az

érintettől felvett

Az érintett kérésére

történő törlésig vagy a

felhasználói fiók törléséig

Születési dátum,

hely

Felhasználói fiók

létrehozása

2005. évi LXXXVIII.

törvény 5. § (1) bek.

Közvetlenül az

érintettől felvett

Az érintett kérésére

történő törlésig vagy a

felhasználói fiók törléséig

Egészségügyi szakképesítés fajtája

Felhasználói fiók

létrehozása

Az érintett

hozzájárulása

Közvetlenül az

érintettől felvett

Az érintett kérésére

történő törlésig vagy a

felhasználói fiók törléséig

Igénnyel

kapcsolatos adatok

és információk

Felhasználói fiók

létrehozása

Az érintett

hozzájárulása

Közvetlenül az

érintettől felvett

Az érintett kérésére

történő törlésig vagy a

felhasználói fiók törléséig

Jelszó

Felhasználói fiók

létrehozása alapvető

védelmi intézkedéssel

Jogos érdek

Közvetlenül az

érintettől felvett

Az érintett kérésére

történő törlésig vagy a

felhasználói fiók törléséig

Jogi személy neve,

adószáma

Felhasználói fiók

létrehozása

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az

érintettől felvett

Az érintett kérésére

történő törlésig vagy a

felhasználói fiók törléséig

Jogi személy

kapcsolattartójának

neve, elérhetősége

Felhasználói fiók

létrehozása

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az

érintettől felvett

Az érintett kérésére

történő törlésig vagy a

felhasználói fiók törléséig

 

6.2. hírlevélre feliratkozás keretében megvalósuló adatkezelések

A 6.1. pontban rögzítettek értelemszerűen alkalmazandóak azzal, hogy az adatkezelés célja hírlevél küldés szolgáltatás nyújtása. Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevélküldés érdekében tárolja. Az érintett adatai kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kerülnek kezelésre.

6.3. Cookie-k (sütik)

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás (a felhasználói élmény fokozása) érdekében, valamint a felhasználói szokások követése végett a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza: a cookiek rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén.

A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján sütiket [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

A sütik általánosságban a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat az adatkezelés szempontjából ésszerű harmadik fél részére. A felhasználók hozzájárulásán alapuló sütik nem települhetnek addig, amíg a honlap üzemeltetője nem szerezte meg azokhoz a hozzájárulást. Az érintett dönthet úgy, hogy kikapcsolja a sütik engedélyezését adatkezelő honlapján, amelynek legészszerűbb módja, ha adatkezelő a saját böngészőjén keresztül állítja be a sütik kikapcsolását.

A sütik elhelyezésének, kezelésének célja a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, illetőleg az adatvesztés megakadályozása a felhasználókkal való kommunikáció sikerességének mérése érdekében.

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §

A honlap megfelelő működésének biztosítása

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Google Analyics

Az Ön hozzájárulása

Információt gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

2 év

1 nap

Session

6 hónap

Facebook Pixel

Az Ön hozzájárulása

A Facebook pixelek cookikat helyeznek el a honlapot böngésző eszközön, amelyek célja megfelelő hirdetési közönség összeállítása, eszközök közötti konverziók mérése, hirdetések célzása, optimalizálása a megfelelő közönségre, személyre szabott reklámok, hirdetések megjelenítése, valamint riportok készítése, kimutatások készítése a honlapról és a látogatottsági adatairól.

6 hónap

Session

 

6.4. érintetti jogok érvényesítésével megvalósuló adatkezelések

Adatkezelő a jelen tájékoztatónak megfelelően biztosítja az érintettek számára, hogy érvényesíthessék az információs önrendelkezésükhöz fűződő, alkotmányos és Infotv.-ből eredő jogaikat. Ennek során (tehát az érintetti jogok biztosítására) formanyomtatványok állnak az érintettek rendelkezésére, amelyeket jelen linken keresztül lehet elérni:

 • Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről:

https://www.naih.hu/files/Tajekoztatas-kerese-szemelyes-adatok-kezeleser-l.pdf

 • Személyes adatok helyesbítése iránti kérelem:

https://naih.hu/files/Szemelyes-adatok-helyesbitese.pdf

 • -Személyes adatok törlése iráni kérelem formanyomtatványa:

https://www.naih.hu/files/Szemelyes-adatok-toerlese-iranti-kerelem.pdf

A formanyomtatvány megküldésével vagy bármely egyéb módon érvényesített joggal összefüggésben az érintett értelemszerűen az adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon személyes adatait, amelyek alapján az érintett beazonosítható, a tárgyi jog pedig érvényesíthető.

A személyes adatok kezelésére adott felhatalmazást módosítani, visszavonni, az adatkezelés megszüntetését kérni az alábbi postacímre: Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesület (1015 Budapest, Ostrom u. 16.) vagy az info@emot.hu e-mail címre eljuttatott nyilatkozat útján lehet.

A beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, illetőleg csupán akkor tárolja el papíralapon, ha a kérelem maga is papíralapú. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van. Amennyiben a kérelem nem e-mailben, hanem postai úton (papíralapon) érkezik be, úgy az adatkezelés a kérelem módjának megfelelően valósul meg: levelezési címre, papíralapú levél formájában érkező megkeresés esetén az érdeklődő által megadott neve, illetve – ha a borítékon vagy a levél fejlécében rögzítette – a feladói adatok (feladó neve és címe) tekintendő a kezelt személyes adatoknak. Az adatkezelés célja az érintetti jogok biztosítása, jogalapja pedig az Infotv. azon mindenkori rendelkezése, mely az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről szól.

7. Az adatkezelés szabályai

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv. meghatározott feltételek szerint:

 • a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog);
 • b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog);
 • c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog);
 • d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog);
 • e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog);
 • f) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
 • g) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy

 • a) személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

 • b) tiltakozzon az adatkezelés ellen:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 • c) ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintettnek a fentiekkel összhangban jogában áll kérelmezni:

 • a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a releváns információkhoz hozzáférést kapjon.

 • b) személyes adatainak helyesbítését:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • c) személyes adatainak törlését vagy zárolását:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

 • d) személyes adatainak kezelésének korlátozását:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • da) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • db) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • dc) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • dd) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében:

 • a) az érintett részére az Infotv.-ben, valamint jelen tájékoztatóban meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti.

Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatót egyrészt elektronikus úton a honlapján egy külön aloldalként, valamint adott esetben az online regisztrációs ívein egy link formájában azon a helyen teszi elérhetővé, ahol az érintettek az adatkezelés megkezdésekor elérhetik.

 • b) az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Adatkezelő a jelen tájékoztató 2. pontjában rögzített elérhetőségeken fogadja az érintettet megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmeket.

A személyes adatok kezelésére adott felhatalmazást módosítani, visszavonni, az adatkezelés megszüntetését kérni az alábbi postacímre: Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesület (1015 Budapest, Ostrom u. 16.) vagy az info@emot.hu e-mail címre eljuttatott nyilatkozat útján lehet.

8. Jogorvoslat

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen tájékoztató 2. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 • Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Honlap: www.naih.hu
 • Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései, valamint a tájékoztató 4. pontjában meghatározott egyéb jogszabályok az irányadók.

Az Adatkezelő az által kezelt adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintettek a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadják a módosított tájékoztatóban foglaltakat.

Létrehozás ideje: 2024.02.13 Utolsó módosítás: 2024.05.13